ประกาศกรมศุลกากร 73
 
รับสมัครสอบ
  ลูกจ้างชั่วคราว
นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบของตนเอง สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้หลังจากที่
กรมศุลกากรประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 
  ข้าราชการ
นักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบของตนเอง สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้หลังจากที่
กรมศุลกากรประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
  นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
*ผู้ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบสามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดยนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 095-375-2021 เท่านั้น และนำแบบคำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วน
พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาขอทราบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ที่ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
 
  พนักงานราชการ
นิติกร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน ศุลการักษ์
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งศุลการักษ์
หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบสามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 095-375-2021 เท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 และนำแบบคำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาขอทราบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ที่ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
 
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
 
       ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบ