ประกาศกรมศุลกากร 56
 
รับสมัครสอบ
  ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 
  ลูกจ้างชั่วคราว
นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ โดยเข้าไปที่หน้าจอการสอบ เลือกเมนูด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ"
 
  นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบ ต้องนัดหมายวันและเวลาขอทราบผลคะแนนสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095 375 2021 ตั้งแต่วันนี้ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัครสอบจะสามารถมาทราบผลคะแนนได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยนำแบบคำร้องขอทราบผลคะแนน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาขอทราบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง
 
  พนักงานราชการ
นิติกร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน ศุลการักษ์
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งศุลการักษ์ (เฉพาะราย)
 
  ข้าราชการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบ ต้องนัดหมายวันและเวลาขอทราบผลคะแนนสอบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095 375 2021 ตั้งแต่วันนี้ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัครสอบจะสามารถมาทราบผลคะแนนได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยนำแบบคำร้องขอทราบผลคะแนน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาขอทราบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง
 
  นักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
 
  นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
*ผู้ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบสามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดยนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 095-375-2021 เท่านั้น และนำแบบคำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วน
พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาขอทราบผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ที่ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
 
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
 
       ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบ