ประกาศกรมศุลกากร 243
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(ติดตามการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ/จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://hrcustoms.org)
  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งศุลการักษ์ ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งต้นกล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ ตำแหน่งนายเรือ ตำแหน่งศุลการักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และตำแหน่งนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ประจำปี 2557  
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบ