ประกาศกรมศุลกากร 243
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(ติดตามการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ/จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://hrcustoms.org)
    การมารายงานตัว  
 
• ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 120 , ลำดับที่ 121 – 132 (ลำดับสำรอง)) ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 1 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 120 , ลำดับที่ 121 – 132 (ลำดับสำรอง))
 
 
• ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 12 , ลำดับที่ 13 – 17 (ลำดับสำรอง)) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 12 , ลำดับที่ 13 – 17 (ลำดับสำรอง))
 
 
• ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 20 , ลำดับที่ 21 – 25 (ลำดับสำรอง)) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 20 , ลำดับที่ 21 – 25 (ลำดับสำรอง))
 
 
• ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 35 , ลำดับที่ 36 – 40 (ลำดับสำรอง)) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 35 , ลำดับที่ 36 – 40 (ลำดับสำรอง))
 
 
• ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 14 , ลำดับที่ 15 – 19 (ลำดับสำรอง)) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2559 (ลำดับที่ 1 – 14 , ลำดับที่ 15 – 19 (ลำดับสำรอง))
 
 
   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 
  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งศุลการักษ์ ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งต้นกล ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ ตำแหน่งนายเรือ ตำแหน่งศุลการักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และตำแหน่งนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ประจำปี 2557  
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เเละอ่านข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เเละ วันที่ 2 มิถุนายน 2559