ประกาศกรมศุลกากร 206
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(ติดตามการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ/จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://hr.customs.go.th)
    การมารายงานตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562)  

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2562 (ลำดับที่ 1 - 100 , ลำดับที่ 101 - 110 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ลำดับที่ 1 – 10 , ลำดับที่ 9 – 13 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2562 (ลำดับที่ 11 - 12 , ลำดับที่ 13 - 14 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 3 รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2562 (ลำดับที่ 15, 18 - 19 , ลำดับที่ 20 - 22 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ลำดับที่ 1 – 8 , ลำดับที่ 13 – 17 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 31 มกราคม 2561 (ลำดับที่ 11 - 23 , ลำดับที่ 24 - 27 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 3 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2561 (ลำดับที่ 25 - 39 , ลำดับที่ 40 - 44 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 4 รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2562 (ลำดับที่ 43 - 45 , ลำดับที่ 46 - 47 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 5 รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2562 (ลำดับที่ 47 - 61 , ลำดับที่ 62 - 66 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ลำดับที่ 1 – 5 , ลำดับที่ 6 – 10 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2561 (ลำดับที่ 7 , ลำดับที่ 8 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ลำดับที่ 1 – 2 , ลำดับที่ 3 – 5 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 31 มกราคม 2561 (ลำดับที่ 5 - 8 , ลำดับที่ 9 - 10 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 3 รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2562 (ลำดับที่ 9 - 11, ลำดับที่ 12 - 14 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ลำดับที่ 1 – 45 , ลำดับที่ 46 – 50 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 2 เมษายน 2561 (ลำดับที่ 46 - 85 , ลำดับที่ 86 - 90 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 3 รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2562 (ลำดับที่ 88 - 112 , ลำดับที่ 113 - 122 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ลำดับที่ 1 – 7 , ลำดับที่ 8 – 14 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 2 รายงานตัววันที่ 20 ตุลาคม 2560 (ลำดับที่ 14 - 18 , ลำดับที่ 19 - 20 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 3 รายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2561 (ลำดับที่ 20 - 24 , ลำดับที่ 25 - 27 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 4 รายงานตัววันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ลำดับที่ 26 - 32 , ลำดับที่ 33 - 35 (ลำดับสำรอง))
ครั้งที่ 5 รายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2562 (ลำดับที่ 33 - 39 , ลำดับที่ 40 - 43 (ลำดับสำรอง))
 

ครั้งที่ 1 รายงานตัววันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ลำดับที่ 1 , ลำดับที่ 2 (ลำดับสำรอง))
 
  พนักงานราชการ
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนายช่างศิลป์
**สำหรับผู้ที่ต้องการขอทราบผลคะแนนสอบ สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้ด้วยตนเองเท่านั้น โดยยื่นคำร้อง
ขอทราบผลคะแนนสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ในวันและเวลาราชการ**
 
 
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
 
       ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบ